Denný program

Denný harmonogram v jasličkách:
 
07:00 - 08:30 príchod detí do jaslí, voľná hrová činnosť, ranná rozvička
08:30 - 09:30 hygiena, desiata
09:30 - 11.00 pobyt vonku
11.30 - 12:00 hygiena, obed
12:00 - 14.30 hygiena, príprava na spánok, spánok
14:30 - 15:15 hygiena, olovrant
15.30 - 17:00 pobyt vonku, voľná hrová činnosť, krúžková aktivita

Nástup každého dieťatka do našich jaslí je vždy veľmi individuálny. Postupnou adaptáciou a úzkou spoluprácou s rodičmi sa snažíme o to, aby dieťa separáciu zvládlo ľahšie. Proces adaptácie prebieha v takom tempe, aké si určí dieťa samo. Na základe našich skúseností potom odporučíme rodičom ďalší postup.