O jasličkách

Jasličky Svetluška boli založené v roku 2011. Hlavnou myšlienkou pri vzniku bolo vybudovať zariadenie pre najmenšie detičky, kde sa nešetrí objatím, láskou a pohladením.

Naše poslanie - poskytovať zvereným deťom skutočne kvalitnú starostlivosť
, už niekoľko rokov vďačne realizujeme. Od založenia jasličiek ubehol nejaký čas a my sme sa zatiaľ učili, prispôsobovali a zlepšovali.
V súčasnosti fungujeme ako zariadenie dennej starostlivosti o deti od jedného do troch rokov veku. V našom zariadení sa poskytuje sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života v zmysle § 32a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. O výchovnú a opatrovateľskú činnosť sa starajú kvalifikované opatrovateľky. Kapacita jasličiek je 13 až 15 detí.
Edukačný proces prebieha v súlade s vypracovaným vzdelávacím programom prispôsobeným vekovým požiadavkám a individuálnym schopnostiam detí. Cieľom našej starostlivosti je, aby sa u nás deti aj rodičia cítili ako doma. Pri práci s deťmi vychádzame z toho, že každé dieťa je jedinečné a rozvíja sa vlastnou rýchlosťou. Všetky aktivity realizujeme hravou formou a sú zamerané na rozvoj poznávacích, komunikačných  a rozumových schopností. Našou úlohou je preto citlivým prístupom prebudiť schopnosti, ktoré má dieťa dané a pritom sa nechávame viesť jeho konkrétnymi potrebami. Deti vedieme k osvojeniu základných hygienických návykov, samostatnosti v jedení, obliekaní a pripravujeme ich na nástup do materskej školy. Denné aktivity sú zamerané na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, citovej oblasti, rozvoj reči a na socializáciu dieťaťa.
Zápis do jaslí prebieha počas celého roka a samotný nástup každého dieťaťa je vždy veľmi individuálny. Samozrejmosťou je postupná adaptácia  a úzka spolupráca s rodičmi.
Prevádzka jaslí je otvorená v pracovné dni v čase od 7:00 do 16:30. K dispozícii sme tiež počas sviatkov, prázdnin a víkendov (babysitting ) v našom zariadení alebo u Vás doma.