O Arborétku

Keď sa staráme s láskou aj sny sa plnia heart

miesto, kde sú všetky deti výnimočné
V  roku 2018 sme našu aktivitu zamerali na vybudovanie súkromnej materskej škôlky, ktorá by umožnila kontinuálne vzdelávanie deťom od 1 do 6 rokov. Chceli sme tak umožniť našim jasličkárom pokojný  nástup do MŠ. Vybudovaním jednotriednej súkromnej škôlky sme cheli ponúknuť individuálny režim malej skupinke detí. Dopriali sme si čas a išli sme pomaly svojou cestou, bližšie k naplneniu sna.

S veľkým potešením Vám preto chceme oznámiť, že sa nám to podarilo. V snahe o alternarnatíve vzdelávanie a individuálny prístup otvárame "komunitnú miniškôlku" Jej názov je inšpirovaný lokalitou, kde je kontakt s okolitou prírodou mesta LH najintenzívnejší. Na vstupe do Hrádockého arboréta, pod jednou strechou s jasličkami,  vzniklo naše Arborétko.
Jeho zriaďovateľom sú naše jasličky a OZ Liptovská rodinka. Poslaním toho občianskeho združenia je podporovať a upevňovať rodinu prostredníctvom kvalitnej odbornej starostlivosti o deti a vytvárať podmienky na vlastnú činnosť dieťaťa, podporiť jeho prirodzený záujem o poznávanie a učenie hrou v tvorivej atmosfére.

Arborétko nie je klasická skôlka. Je to alternatívna forma predškolského vzdelávania, ktorá vychádza z potrieb  dieťaťa, učí ho rozvíjať jeho zmyslové vnímanie, ktorým objavuje okolité prostredie, ale aj samo seba. Deti učíme vytvárať si vlastný názor, budovať vzťahy s kamarátmi a utvrdzujeme si samoobslužné návyky a poriadok. Jedná sa o kolektív  (10 detí), kde sa zážitkovým učením vzdelávajú deti  vo veku od 2,5 do 6 rokov. Vzdelávací plán vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie a je prispôsobený záujmom detí a individuálnym požiadakám rodičov. Prevádzka v Arborétku je otvorená  v čase 7.00 -16.00 hod. U nás sa nesútaží, deti vedieme k  vzájomnej spolupráci a rešpektu. Deťom sa starostlivo venujú láskavé tútorky, ktoré sú ich sprievodcami na ceste poznania.

Poplatok je formou príspevku na aktivity združenia. Chod Arboréetka je vo veľkej miere založený na dobrovoľníckej činnosti. Potrebné finančné prostriedky získavame z darov rodičov, prostredníctvom dotácií, či grantov z projektov, vlastnej činnosti združenia a sponzorských darov.
Výška príspevku: 250 Eur/mesiac; 25Eur/deň, cena za nepravidelnú dochádzku na vyžiadanie.
Strava: 4 Eur/deň.
V prípade záujmu, prosím vyplňte elektronickú prihlášku.