Príspevok na starostlivosť o dieťa

Umiestnením dieťaťa do jaslí, má rodič možnosť získať od štátu príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 Eur. Tento príspevok je určený na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť a poskytuje sa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa má oprávnená osoba , ak:
  • vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
  • sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a
  • dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky
Všetky potrebné informácie pre získanie príspevku získate na stránke MPSVaR SR. Prípadne na osobnom stretnutí v našich
jasličkách.

Žiadosť o príspevok ako aj ostatné potrebné náležitosti si môžte stiahnuť na stránke ÚPSVaR.